เงื่อนไขและข้อกำหนด

ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้ถูกควบคุมและดำเนินการโดย GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd (GSK TH) GSK TH ไม่ขอรับประกันว่าเนื้อหาใจความในเว็บไซต์นั้นเหมาะสมหรือสามารถนำไปใช้ได้ในที่อื่นๆ ผู้ที่เลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จากที่ต่างๆเข้าชมเว็บไซต์โดยความสมัครใจและมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามกฏหมายท้องถิ่น
ในขอบเขตที่เหมาะสม

GSK TH มีความพยายามที่จะปรับปรุงอัพเดทเว็บไซต์นี้ แต่ไม่ได้รับประกันในแง่ของความถูกต้องแม่นยำหรือข้อบกพร่องผิดพลาด

การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง GSK TH ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมที่สืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้
การรับประกันโดยนัยทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายไทยอนุญาต

GSK TH ไม่รับผิดชอบต่อการติดไวรัสจากการใช้ไฟล์เสียง วีดิโอ ข้อมูล หรือข้อความบนเว็บไซต์

คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

แม้เราจะพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่แนะนำในเว็บไซต์นี้ถูกต้องและทันสมัย คำแนะนำที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นเรื่องทั่วไปเท่านั้น
และ GSK มิได้อ้างหรือรับประกันถึงความถูกต้องหรือการนำข้อมูลไปใช้งานต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวไม่ควรถูกพาดพิงโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะหรือ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ คำแนะนำทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจงควรได้รับจากแพทย์ที่มีคุณวุฒิเหมาะสม

ทรัพย์สินทางปัญญา

การทำสำเนาบางส่วนหรือทั้งหมดของเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆก็ตาม ถือเป็นสิ่งต้องห้ามยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปนี้

อนุญาตในการคัดลอกเพื่อการใช้งานส่วนตัว

คุณสามารถอ่าน ดู พิมพ์และดาวน์โหลดเนื้อหาในหน้าเหล่านี้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัด

คุณอาจทำซ้ำเนื้อหาใจความต่างๆแก่บุคคลที่สามเพื่อเก็บเป็นข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งจะทำเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อ:

i) คุณรับทราบว่าเว็บเพจจากเว็บไซต์นี้เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล คุณจะต้องแนบการยอมรับดังกล่าว รวมทั้งที่อยู่เว็บไซต์ (web address) ของเว็บไซต์นี้ (http://www.parodontax.com) ไว้ในสำเนาของเนื้อหาข้อมูล; และ

ii) คุณได้แจ้งบุคคลที่สามว่าเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกบังคับใช้กับบุคคลที่สาม ซึ่งเขา / เธอจะต้องยอมปฏิบัติตาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำนี้ไม่อนุญาตการนำข้อมูลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลมารวมกันในงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเอกสารที่จับต้องได้
หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (แต่ไม่มีข้อจำกัด) ส่วนใดๆของเว็บไซต์นี้ไม่สามารถกระจายหรือคัดลอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ

ส่วนใดๆก็ตามของหน้าเว็บเพจจากเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถนำมาทำซ้ำหรือส่งไปยังหรือนำไปเก็บไว้ในเว็บไซต์อื่นๆหรือในรูปแบบใดๆก็ตามจากระบบการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ไม่ว่าจะเป็นที่รับรู้เป็นพิเศษหรือไม่ เครื่องหมายการค้า อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นของกลุ่มบริษัทในเครือ GlaxoSmithKline คู่ค้าส่งเสริมการขายหรือบุคคลที่สามอื่นๆของ กลุ่มบริษัทในเครือ GlaxoSmithKline

ลิงค์ไฮเปอร์เทกซ์ (Hypertext Links)

ลิงค์ไฮเปอร์เทกซ์บางลิงค์ในเว็บไซต์นี้จะนำคุณไปสู่เว็บไซต์ที่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ GSK TH เมื่อคุณใช้งานลิงค์เหล่านี้ คุณจะออกจากเว็บไซต์นี้

GSK TH ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งลิงค์มาจากลิงค์ไฮเปอร์เทกซ์ที่มีอยู่ และไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันต่อข้อมูลที่มีอยู่บน
เว็บไซต์ดังกล่าว (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย)

GSK TH ไม่ได้มีการควบคุมเหนือตัวเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ และไม่ได้แนะนำเว็บไซต์เหล่านี้ ข้อมูลที่เว็บไซต์เหล่านี้มีอยู่ หรือผลิตภัณฑ์
หรือบริการของบุคคลที่สามใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรดทราบว่าโดยการดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากบางเว็บไซต์ คุณเสี่ยงที่จะละเมิดลิขสิทธิ์และอาจติดไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาในระบบของคุณเอง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจดูกฎหมายและข้อมูลส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลบนเว็บไซต์อื่นๆของ GSK TH หรือเว็บไซต์ต่างๆ
ของบุคคลที่สามที่คุณเชื่อมโยงไปถึง

การใช้ข้อมูล

การสื่อสารจากผู้ใช้งาน (ยกเว้นในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ทของ GSK ครอบคลุมอยู่) จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ และ GSK TH สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใด รวมทั้งการทำซ้ำ
และการตีพิมพ์ ฯลฯ และสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามรวมทั้งวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

อำนาจในการตัดสินคดี

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์จะได้รับการควบคุมดูแลตามกฏหมายประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา ทางเราขอแนะนำให้คุณเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ